Natuurverdubbelaars, For-Profit Organization

Projects

Natuurverdubbelaars

Edition 2

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Natuurverdubbelaars, een adviesbureau dat werkt op het snijvlak van economie en ecologie. Tijdens dit onderzoek zijn er twee hypothetische case studies uitgewerkt, voor een akkerbouwgebied in de Noordoostpolder en een melkveehouderij in Nieuwkoop, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biobased verbouwen in deze gebieden.

De situatie:
Er is Nederland namelijk een woningtekort en voor 2030 moeten er 845.000 nieuwe woningen gebouwd zijn;
In de bouw worden veelal niet duurzame bouwmaterialen gebruikt. Daardoor is de bouwindustrie direct verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de totale CO2 emissies wereldwijd;
Om zowel de woningnood als het klimaatprobleem aan te pakken is het een overweging om over te stappen op duurzame (lees: biobased) bouwmaterialen;
Er is een rekentool ontwikkeld die de economische en ecologische kosten en baten van biobased gewassen inzichtelijk maakt.

Het probleem:
Biobased verbouwen biedt kansen voor versterking van biodiversiteit en landschappelijke structuren, maar is op het moment voor boeren vaak nog niet economisch rendabel;
Om de ontwikkelde rekentool praktisch toe te passen is het wenselijk om een case studies te ontwikkelen waarin een business-as-usual scenario wordt vergeleken met meerdere referentiescenario’s waar biobased verbouwen centraal staat.

De hoofdvraag: in hoeverre in het verbouwen van biobasedmaterialen economisch rendabel en ecologisch verantwoord voor boeren in Nederland?

De trainees hebben het volgende opgeleverd:

  1. Adviesrapport
  2. Conclusies van het onderzoek voor Natuurverdubbelaars
  3. Uitgebreide case-studie en gevoeligheidsanalyse
  4. Advies voor beleidsmakers omtrent dit onderwerp
  5. Vervolgonderzoek met advies voor toevogengen/aanpassingen model

Natuurverdubbelaars

Edition 1

Natuurverdubbelaars doet onderzoek naar of het voor boeren economisch interessant is om biobased bouwmaterialen te produceren. In dit onderzoek wordt niet alleen de business case van gewasproductie meegenomen, maar ook de maatschappelijke waarden die een andere invulling van het landschap met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, mogelijkheden tot recreatie, etc. De trainees werd gevraagd een bijdrage te leveren aan het bepalen van de maatschappelijke waarden van dergelijke landschapsontwikkeling en bij te dragen aan de ontwikkeling van een rekentool. Dit rekenmodel met ondersteunend technisch rapport kan uitrekenen hoe een bepaalde invulling aan een stuk land impact heeft op natuurlijke en sociale duurzaamheid. De resultaten worden een integraal onderdeel van het eindproduct voor de opdrachtgever (Min BZK) en dit vormt input voor zowel rijksbeleid als provinciaal beleid. Daarnaast wordt de rekentool beschikbaar gesteld aan individuele boeren trekkers van gebiedsprocessen (onder meer in het kader van de stikstof-problematiek) om tot nieuwe landschapsinrichting te komen.